skip to main content

Photo Gallery

Sri K. Pattabi Jois
Sri K. Pattabhi Jois
2006, 2008 & 2009
Sri R. Sharath Jois
Sri R. Sharath Jois
Grandson of Sri K. Pattabhi Jois
The world's most advanced
practitioner of Ashtanga yoga
2010, 2011, 2012, 2013 & 2014
Making friends in Mysore
Visited Mysore, India
2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014

Padangusthasana

Padahastasana

Utthitatrikonasana A

Utthitatrikonasana B

Utthitaparsvakonasana A

Utthitaparsvakonasana B

Prasaritapadottanasana C

Parsvottanasana

Utthitahasta Padangusthasana

Ardhabaddha Padmottanasana

Maricasana D

Navasana

Bhujapidasana

Kurmasana

Suptakurmasana

Garbhapindasana

Kukkutasana

Upavisthakonasana A

Upavisthakonasana B

Ubhayapadangusthasana

Urdavamukha Pascimattanasana

Setubandhasana

Urdhvadhanurasana

Urdhvapadmasana

Pindasana

Matsyasana

Sirsasana

Yogamudra

Padmasana

Utpluthih

Sri Gurubhyo Namaha

Where would my life be without the bottom of my Guru's feet?

 

 

Start of Second Series Poses
Krounchasana

Kapotasana

Bakasana

Ekapada Sirsasana

Chakorasana


Dwipada Sirsasana

Yoganidrasana

Tittibasana
A

Tittibasana B

Tittibasana

Pincha Mayurasana


 

Sharath has blessed Son Hui with up to Pincha Mayurasana

 


Return to Top of Page

Copyright © 2023 Yi Yoga. All Rights Reserved


 
>